• ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบชุดดินได้ โดยลงทะเบียนที่เมนู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วจะนำรายละเอียดขึ้นในหัวข้อ ผลการตรวจสอบชุดดิน •
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านกรอก แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริการตรวจสอบชุดดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้จัดทำจะนำข้อคิดเห็นของท่านเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ค้นหา:

 

• นายนราเศรษฐ์ อริยะหิรัญพร เกษตรกร ค่า Lat = 11.0429293 , Long = 99.564609
ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน บางสะพาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียด

• นายนราเศรษฐ์ อริยะหิรัญพร เกษตรกร ค่า Lat = 10.808470 ,
ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน slope complex (Sc)

• นายนราเศรษฐ์ อริยะหิรัญพร เกษตรกร ค่า Lat = 10.810810 , Long = 99.318138
ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน slope complex (Sc)

• นายนราเศรษฐ์ อริยะหิรัญพร เกษตรกร ค่า Lat = 15.600872 , Long = 100.398982
ชุดดินท่าตะโก (Tha Tako series : To)*

• นางสาวเกศฏาพร แก้วศิริ เกษตรกร ค่า X= 674498 Y= 764174
ชุดดินวิสัย (Visai series: Vi)

• นายจีระศักดิ์ ภูมิไธสง เกษตรกร ค่า Lat = 6.91 , Long = 100.33
ชุดดินวิสัย (Visai series: Vi)

• นายวินัย ทองทิพย์ เกษตรกร ค่า X= 599504 Y= 905219
ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba)

• นายวินัย ทองทิพย์ เกษตรกร ค่า Lat= 8.13083 Long= 99.91318
ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba)

• นายสมจิตร แสงทอง สนง.กษจ.บ่อพลอย ดังตารางที่1 เอกสารแนบ
ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn)

• นายจอมขวัญ ว่องไว เกษตรกร ค่า Lat = 15.63902 , Long = 102.55646
ชุดดินร้อยเอ็ด (Roi-et series: Re)


News 1 - 10 of 6340
First | Prev. |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 


เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551
สถิติเว็บไซต์

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร